Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników systemu witkac.pl. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. Naszym celem jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na pracę w pełni bezpiecznym serwisie.

Informacja o Twoich danych osobowych

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Witkac sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi dostępu do Witkac.pl na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
 3. odbiorcą Twoich danych osobowych będą organy administracji publicznej lub inne instytucje, do których składać będziesz wnioski lub oferty za pośrednictwem systemu Witkac.pl,
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Witkac.pl,
 6. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie i administracja danymi osobowymi

Wszelkie podane przez Użytkownika informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie i wykorzystywane do celów obsługi konkursów dotacyjnych. Informacje te oraz dane są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędne systemy i stosujemy stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zabezpieczenia

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane. Dodatkowo Twoje dane dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych Administratorów systemu.

Wykorzystanie plików typu „cookies”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej Usługodawcy.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia Danych osobowych.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej oraz związane z wymogami bezpieczeństwa.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Administratorem danych osobowych służących do logowania jest Witkac sp. z o.o.
 2. Administratorami danych osobowych wprowadzanych do innych elementów systemu są organizatorzy konkursów ogłaszanych w serwisie witkac.pl.
 3. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.